Ezra Pound (1885-1972)
Ezra Pound se promenant dans Paris (1965)